Wolontariat

KLUB WOLONTARIATU

Zarząd Klubu Wolontariatu:

Opiekun Klubu Wolontariatu: Agnieszka Fatyga

REGULAMIN KLUBU WOLONTARIATU
W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LUBLINIE

      § 1.1. W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie funkcjonuje Klub Wolontariatu.

 1. Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
 2. Cele działania klubu wolontariatu:
 • zapoznawanie słuchaczy z ideą wolontariatu;
 • angażowanie słuchaczy w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
 • promowanie postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
 • organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie placówki i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
 • tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
 • pośredniczenie we włączaniu słuchaczy do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
 • wpieranie ciekawych inicjatyw słuchaczy;
 • promowanie idei wolontariatu;
 • prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
 • angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.
 1. Wolontariusze:
 • wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
 • wolontariuszem może być każdy słuchacz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
 • warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji;
 • po wstąpieniu do Klubu wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w placówce;
 • członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
 • członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;
 • członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
 • członek klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy;
 • każdy członek klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
 • każdy członek klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować CKU w Lublinie oraz być przykładem dla innych;
 • każdy członek klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Klubu;
 • wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu klubu wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun klubu wolontariusza, po zasięgnięciu opinii zarządu Klubu.

      § 2. 1. Klubem wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora Centrum;

 1. Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych;
 2. Na walnym zebraniu członków klubu w głosowaniu jawnym wybiera się spośród członków – Zarząd Klubu, składający się z pojedynczych osób reprezentujących odpowiednie poziomy semestralne wszystkich typów szkół i form kształcenia w CKU w Lublinie.
 3. Wybory do zarządu przeprowadza się na początku roku szkolnego;
 4. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-koordynatora.
 5. Na koniec każdego semestru odbywa się walne zebranie w celu podsumowania działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności;
 6. Klub wolontariusza prowadzi dziennik aktywności. Wpisów do dziennika aktywności mogą dokonywać opiekunowie semestrów w przypadku, gdy pomoc realizowana była przez pojedynczych słuchaczy na rzecz kolegi lub koleżanki np. pomoc w nauce.

      § 3. 1. Formy działalności klubu:

 • działania na rzecz środowiska szkolnego;
 • działania na rzecz środowiska lokalnego;
 • udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora Centrum.
 1. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.
 2. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność klubu podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centrum.

      § 4. Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa:

 • świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonym w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie może być sporządzone na piśmie i wtedy powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania;
 • na żądanie wolontariusza lub dyrektora Centrum korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń;
 • na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza lub dokonać wpisu w dzienniku aktywności;
 • jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu wolontariusza podpisuje dyrektor Centrum. W przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie placówki lub poza placówką pod nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia;
 • do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 • korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń;
 • wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
 • korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej. W przypadku świadczenia wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży na dyrektorze Centrum, a w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun/nauczyciel prowadzący słuchaczy na działania;
 • wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu;
 • w przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z opiekunem Klubu Wolontariatu CKU nie ponosi odpowiedzialności.

      § 5. 1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności;

 • Formy nagradzania:
 • przyznanie dyplomu;
 • wyrażenie słownego uznania wobec zespołu semestralnego;

      § 6. 1. Każdy słuchacz CKU, który nie przystąpił do klubu wolontariusza może podejmować działania pomocowe na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

      2. W Centrum Kształcenia Ustawicznego uroczyście obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku szkolnego Światowy Dzień Wolontariusza.

Facebook