Samorząd Szkolny

RACHUNEK KONTA BANKOWEGO SAMORZĄDU SZKOLNEGO:
24 1240 5497 1111 0010 7756 4354
Bank Polska Kasa Opieki S. A. Oddział w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 72

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LUBLINIE

I. NAZWA I SIEDZIBA
§ 1
Samorząd Szkolny w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie zwany dalej „Samorządem Szkolnym” jest organizacją reprezentującą słuchaczy wszystkich szkół dla dorosłych podlegających CKU w Lublinie.
§ 2
Siedzibą Samorządu jest budynek szkoły przy ulicy Pogodnej 52 w Lublinie, terenem działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie.
§ 3
Samorząd Szkolny pracuje i rozwija działalność w interesie słuchaczy i dla dobra Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie.

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§ 4
Celem Samorządu Szkolnego jest współdziałanie z Centrum w realizacji
jego zadań dydaktycznych, a w szczególności:
a/ niesienie pomocy słuchaczom w zakresie samokształcenia,
b/ organizowanie życia kulturalno-oświatowego wśród słuchaczy,
c/ organizowanie zaopatrzenia słuchaczy w skrypty i podręczniki,
d/  wdrażanie słuchaczy do pracy społecznej na rzecz szkoły.
§ 5
Postawione cele Samorząd Szkolny osiąga poprzez:
a/ organizowanie różnych form działania słuchaczy na terenie szkoły,
b/ organizowanie grup samokształceniowych,
c/ zleca opracowanie skryptów i podręczników oraz ćwiczeń i innych materiałów,
d/  wspomaga inne działania szkoły zależnie od potrzeb i możliwości,
e/ organizuje i finansuje dla słuchaczy wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
wyjazdy do teatrów i inne imprezy kulturalne.

III. ORGANY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
§ 6
Organami Samorządu Szkolnego są:
A/ Walne Zebranie Słuchaczy
B/ Komisja Rewizyjna
C/ Zarząd Samorządu Szkolnego
D/ Rady Semestralne
§ 7
1. Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Słuchaczy zwoływane jest raz na rok.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Wyborcze zwoływane jest raz na dwa lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Słuchaczy może być zwoływane każdorazowo w zależności
od potrzeb na wniosek Zarządu Samorządu Słuchaczy lub Dyrekcji Szkoły, względnie na żądanie
co najmniej jednej czwartej słuchaczy wyrażone w podpisanym przez nich wniosku.
4. Walne Zebranie Słuchaczy obejmuje wszystkich słuchaczy Centrum.
§ 8
Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:
a/ wybieranie i odwoływanie w drodze jawnego lub tajnego głosowania
Komisji  Rewizyjnej i Zarządu Słuchaczy,
b/ zatwierdzenie planów pracy Zarządu Samorządu Szkolnego,
c/ zatwierdzenie rocznych preliminarzy dochodów i wydatków,
d/ ustalanie wysokości składek członkowskich,
e/ uchwalanie zmian regulaminu,
f/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności,
g/ decydowanie o rozwiązaniu Samorządu Szkolnego i likwidacji jego agend,
h/ uchwały Walnego Zebrania są protokołowane i zapadają zwykłą większością głosów.
§ 9
Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Słuchaczy na okres dwóch lat kalendarzowych w trzyosobowym składzie tzn. przewodniczący oraz dwóch członków.
§ 10
Komisja Rewizyjna czuwa nad prawidłowością działalności Samorządu Szkolnego i jego agend. Komisja Rewizyjna ma prawo kontrolować księgi protokołów oraz działalność finansową
w każdym czasie, a pod koniec roku zobowiązana jest dokonać kontroli
i złożyć sprawozdanie na Walnym Zebraniu.
§ 11
Komisja Rewizyjna może brać udział w posiedzeniach Zarządu Słuchaczy bez prawa głosowania.
§ 12
Komisja Rewizyjna ocenia pracę Zarządu Słuchaczy i jego agend, kieruje wnioski do decyzji Walnego Zebrania.
§ 13
Z każdej dokonanej kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół.
§ 14
Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie.
§ 15
Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu Szkolnego, reprezentuje go i kieruje jego działalnością.
§ 16
Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Słuchaczy. Kadencja Zarządu trwa dwa lata kalendarzowe. Wybrany przez Walne Zebranie Zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz trzech członków Zarządu.
§ 17
W przypadku zmniejszenia stanu osobowego Zarządu – Zarząd podejmuje uchwałę dokooptowania na miejsce ustępującego – nowego członka Zarządu, w przypadku nie wywiązywania się członków Zarządu ze swoich obowiązków ma prawo ich odwołać, a na ich miejsce dokooptować nowych. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 18
Do zakresu działania Zarządu należy:
a/ realizacja planów pracy i uchwał Walnego Zebrania,
b/ kierowanie działalnością Samorządu Szkolnego,
c/ zwoływanie Walnego Zebrania Słuchaczy,
d/   składanie sprawozdań ze swej działalności przed Walnym Zebraniem.
§ 19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w semestrze.
2. Posiedzenia zwołuje przewodnicząc.
3. Uchwały Zarządu są ważne przy obecności co najmniej przewodniczącego i czterech członków.
4. W posiedzeniu Zarządu muszą wziąć udział przedstawiciele Rady Pedagogicznej i dyrekcji.
5. Uchwały muszą być protokołowane.
§ 20
Rada pedagogiczna z ważnych powodów może postawić wniosek o odwołanie Zarządu. W takim przypadku dyrekcja szkoły w terminie 6 dni od daty wniosku zwołuje Walne Zebranie, które po omówieniu uchwały Rady Pedagogicznej decyduje o dalszej pracy samorządu.
§ 21
Rady Semestralne wybierane są na początku semestru przez słuchaczy każdej klasy w składzie trzyosobowym: przewodniczący i dwóch członków.

  IV. CZŁONKOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 22
Członkiem Samorządu Szkolnego jest każdy słuchacz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie, przy Pogodnej 52.
§ 23
Członkowie Samorządu Szkolnego mają prawo do:
a/ brania udziału w Walnych Zebraniach,
b/ wybierania i wybieralności do władz Samorządu.
§ 24
Członkowie Samorządu Szkolnego są obowiązani przestrzegać postanowień regulaminu
oraz stosować się do uchwał Walnego Zebrania i Zarządu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25
Zmianę regulaminu uchwala Walne Zebranie.
§ 26
Regulamin niniejszy został uchwalony na Walnym Zebraniu Słuchaczy
w dniu 21 listopada 2015 r.

Facebook