Misja i wizja

Misja Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie

Nasza placówka to szkoła mądrej akceptacji.

Zmierzamy do wykształcenia człowieka świadomego, twórczego i samodzielnego.

Stawiamy na kształtowanie w słuchaczach poczucia odpowiedzialności za własną edukację.

Podejmujemy działania, które służą wszechstronnemu rozwojowi słuchacza, tak aby jego ścieżka edukacyjna zakończyła się sukcesem.

W naszej placówce słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania edukacji na wyższych szczeblach oraz funkcjonowania w życiu zawodowym.

Troszczymy się o to, aby szkoła była miejscem przyjaznym i bezpiecznym zarówno dla słuchaczy, jak i dla pracowników.

Dbamy o rozwój zawodowy nauczycieli.

Promujemy i realizujemy w regionie ideę edukacji ustawicznej –  uczenia się przez całe życie.

Wizja Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie

„W życiu trzeba uczestniczyć”
De Saint-Exupery

Traktowanie  edukacji jako procesu, który towarzyszy człowiekowi przez całe życie.

Dążenie do zaspakajania potrzeb edukacyjnych społeczności lokalnej.

Zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia zarówno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych.

Zapewnienie możliwości realizacji ambicji edukacyjnych słuchaczy oraz aspiracji zawodowych nauczycieli.

Przestrzeganie zasad szacunku, tolerancji i demokracji w codziennej działalności społeczności CKU.

Kształtowanie klimatu placówki opartego na dialogu pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej.

Tworzenie nowoczesnych, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i edukacji.

Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

Promocja placówki w środowisku lokalnym.

Nawiązanie kontaktów i współpracy z przedstawicielami rynku pracy i społeczności lokalnej.

Facebook