Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

DEKLARACJA-kwalifikacyjny-kurs-zawodowy-PDF

DEKLARACJA-kwalifikacyjny-kurs-zawodowy-DOCX

1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym polegające między innymi na włączeniu w system oświaty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego).

Uczestnicy kursu kwalifikacyjnego

Uczestnikami kursu mogą zostać osoby dorosłe (które ukończyły 18 lat) oraz młodzież od 16 roku życia realizująca w tej formie obowiązek nauki – spełniające poniższe wymogi:

 1. Absolwenci wszystkich typów szkół – szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych – zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych;
 2. Absolwenci studiów wyższych, którym zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
 3. Osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę;
 4. Aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.

Potwierdzenie kwalifikacji

 1. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego – otrzyma absolwent kursu (formę i warunki ukończenia KKZ określa Dyrektor CKU).
 2. Świadectwo potwierdzające kwalifikację – otrzyma osoba, która zda pozytywnie egzamin zawodowy  w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).
 3. Dyplom zawodowy lub dyplom technika w danym zawodzie – otrzyma osoba, która zdobędzie świadectwa wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (jednej, dwóch lub trzech) oraz wykaże posiadanie wykształcenia wymaganego dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie). Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Organizacja kursu

 1. Nauka na kursie jest bezpłatna.
 2. Kurs może zostać uruchomiony w w dowolnym terminie od września do czerwca po zebraniu się grupy 25 uczestników.
 3. Zajęcia na kursie mogą odbywać się, w zależności od preferencji uczestników, w formie stacjonarnej – co najmniej przez trzy dni w tygodniu lub zaocznej – co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni,  także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 4. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia  w danym zawodzie.

Oferta kursów

Nasza placówka proponuje kształcenie w wielu zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy  Zawód
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych Technik informatyk
351203
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego Technik reklamy
333907
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową
SPL.01. Obsługa magazynów Technik logistyk
333107
SPL.04. Organizacja transportu
SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów Technik spedytor
333108
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu Technik fotografii
i multimediów
343105
AUD.05. Realizacja projektów multimedialnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości Technik rachunkowości
431103
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej Technik ekonomista
331403
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży Technik handlowiec
522305
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych Technik organizacji turystyki 
422104
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Technik hotelarstwa
422402
HGT.06. Realizacja usług w recepcji

 

 


Facebook