Rekrutacja na kierunek technik archiwista

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na kierunku technik archiwista w Szkole Policealnej nr 13 w Lublinie.

Zajęcia rozpoczynamy we wrześniu 2023 r.

System kształcenia

 • zaoczny
 • czas trwania nauki: 2 lata
 • podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Nabyte umiejętności

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ); w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie;
 • przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie;
 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej  w zawodzie:

EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum

EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Zakres materiału nauczania

 • Organizowanie pracy archiwum: uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej, zakładanie archiwum, prowadzenie archiwum.
 • Postępowanie z dokumentacją archiwalną: ewidencjonowanie dokumentacji archiwalnej, brakowanie dokumentacji nie archiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych  do archiwum państwowego.
 • Gromadzenie i opracowanie dokumentacji: papierowej, audiowizualnej i na innych nośnikach elektronicznych.

Możliwości zatrudnienia

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentacji oraz postępowaniem końcowym z nią związanym.

Swój zawód wykonuje w:

 • archiwach państwowych;
 • archiwach zakładowych;
 • składnicach akt poszczególnych instytucji.

Zatrudnienie może także znaleźć w prywatnych firmach zajmujących się opracowywaniem i przechowywaniem akt.

Po potwierdzeniu kwalifikacji: EKA.02 i EKA.03 słuchacz uzyskuje dyplom zawodowy Technik archiwista. Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie należy posiadać wykształcenie średnie.