Rekrutacja na kierunek opiekun osoby starszej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na kierunku opiekun osoby starszej w Szkole Policealnej nr 13 w Lublinie.

Zajęcia rozpoczynamy we wrześniu 2023 r.

System kształcenia:

 • zaoczny
 • czas trwania nauki: 2 lata
 • podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Nabyte umiejętności:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ); w ramach branży pomocy społecznej stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie;
 • przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie:

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Zakres materiału nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii;
 • Elementy anatomii i patologii człowieka;
 • Język migowy;
 • Metodyka pracy opiekuńczej;
 • Organizacja opieki nad osobami starszymi;
 • Język niemiecki w pomocy społecznej;
 • Opieka i pielęgnacja osoby starszej;
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja.

Możliwości zatrudnienia:
Osoby zainteresowane pracą w zawodzie opiekuna osób starszych mogą znaleźć zatrudnienie w domach opieki społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, domach samopomocy. Mogą być także wynajmowane do pomocy w mieszkaniach osób potrzebujących.

Po potwierdzeniu kwalifikacji SPO.02. słuchacz uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej w zawodzie Opiekun osoby starszej. Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie należy posiadać wykształcenie średnie.