Rekrutacja na kierunek asystent osoby niepełnosprawnej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej w Szkole Policealnej nr 13 w Lublinie

Zajęcia rozpoczynamy we wrześniu 2023 r.

System kształcenia

 • zaoczny
 • czas trwania nauki: 1 rok
 • podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Nabyte umiejętności:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ); w ramach obszaru budowlanego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie;
 • przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

SPO.01.  Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Zakres materiału nauczania

 • Podstawy psychologii
 • Elementy pracy socjalnej
 • Planowanie i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
 • Język obcy zawodowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Pracownia komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • Wspieranie i pielęgnowanie osoby z niepełnosprawnością
 • Trening umiejętności i kompetencji społecznych
 • Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami

Możliwości zatrudnienia

Osoby zainteresowane pracą w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej mogą znaleźć zatrudnienie w  jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,  instytucjach, organizacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Mogą być także wynajmowane do pomocy w mieszkaniach osób potrzebujących.

Po potwierdzeniu kwalifikacji SPO.01 słuchacz uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej. Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie należy posiadać wykształcenie średnie.